Uncategorized

Launcing Logo dan Nama Angkatan “Makna Sebuah Nama dan Logo Angkatan, GARUDHAYEKSA”

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga atas izin-Nya, Almapaba Garudhayeksa senantiasa diberi kemudahan dalam mencetuskan nama angkatan dan launcing logo Garudhayeksa. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman …

Launcing Logo dan Nama Angkatan “Makna Sebuah Nama dan Logo Angkatan, GARUDHAYEKSA” Read More »